Łódź ul. Zgierska 233

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

rewolucja oc

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej. 

Ubezpieczenie OC zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych (z winy posiadacza) 

Korzyści:

 • Poczucie pewności wynikające z:
  • Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody
  • PZU zaspokoi roszczenie poszkodowanego, nie narażając ubezpieczonego na powództwo sądowe zmierzające do wyrównania poniesionych strat (np. w przypadku złej likwidacji szkody)
 • Bezpłatne ubezpieczenie assistance PZU Auto Pomoc w wariancie komfort obejmujące:
  • bezpłatne holowanie - zarówno dla sprawcy jak i poszkodowanego
  • informacje i pomoc w rozwiązaniu wszelkich możliwych kłopotów na drodze
 • Ochrona w kraju i za granicą - na życzenie ubezpieczonego bezpłatna Zielona Karta
 • Oświadczenie sprawcy wystarczy do likwidacji szkody - nie ma obowiązku wzywania policji do każdej kolizji
 • Płatność w ratach - 2 ratach (lub 4 w przypadku wykupienia pakietu OC, AC, NNW)

Wyciąg z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Słowniczek ubezpieczonego

 • wartość  pojazdu –  wartość  pojazdu  ustalana  przez PZU SA na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego pochodzenia, roku produkcji, okresu eksploatacji,  wyposażenia,  przebiegu,  stanu  technicznego i charakteru eksploatacji; notowania stanowiące podstawę ustalenia wartości pojazdu zawarte są w katalogu (informatorze) cen pojazdów wymienionym w umowie ubezpieczenia – w przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się metodą wyceny indywidualnej; w przypadku pojazdu fabrycznie nowego, którego nabycie jest potwierdzone fakturą VAT, wartość pojazdu nie ulega zmianie  dla  celów  danej  umowy  ubezpieczenia  w  okresie 6 miesięcy od daty wystawienia tej faktury VAT;
  za wartość  pojazdu  brutto uważa  się  wartość  pojazdu uwzględniającą  naliczony  przy  jego  nabyciu  podatek  VAT obliczony  według  stawki  obowiązującej  dla  tego  rodzaju pojazdów;za wartość  pojazdu  netto uważa  się  wartość  pojazdu bez  uwzględnienia  naliczonego  podatku  VAT  obliczonego według stawki obowiązującej dla tego rodzaju pojazdów; za stałą wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu ustaloną  według  powyższych  zasad  w  dniu  zawarcia  umowy AC;

  Dotyczy Ubezpieczeń Komunikacyjnych AC