Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

transport

Ubezpieczenie Cargo jest rozszerzeniem ubezpieczenia PZU Doradca.

Przedmiotem Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo):

  • Mienie w tansporcie krajowym, ewidencjonowane i określone we wniosku o ubezpieczenie, przewożone na ryzyko Ubezpieczonego transportem własnym lub obcym
  • Wartości pieniężne mogą być objęte ubezpieczeniem na czas transportu tylko na zasadach określonych w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku

Słowniczek ubezpieczonego

  • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową – ustalenie sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

    ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

    uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezpośrednie ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;

    upadek drzew lub budowli – nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew oraz nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego budowli takich jak maszty, słupy, anteny, a także oderwanie się i upadek na ubezpieczone mienie części drzew lub części budowli nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego;