Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

transport

Ubezpieczenie Cargo jest rozszerzeniem ubezpieczenia PZU Doradca.

Przedmiotem Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (cargo):

 • Mienie w tansporcie krajowym, ewidencjonowane i określone we wniosku o ubezpieczenie, przewożone na ryzyko Ubezpieczonego transportem własnym lub obcym
 • Wartości pieniężne mogą być objęte ubezpieczeniem na czas transportu tylko na zasadach określonych w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku

Słowniczek ubezpieczonego

 • wartość księgowa brutto – ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa;
  wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:

  a)  w przypadku budynku, budowli lub lokalu – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,

  b)  w przypadku maszyn, urządzeń i elementów wyposażenia, środków transportu – wartość odpowiadająca kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat;

  wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa ubezpieczonego mienia pomniejszona o stopień zużycia technicznego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm