Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenia assistance

pzu doradca

Przedmiotem ubezpieczenia assistance są następujące usługi:

 • Zorganizowanie pomocy medycznej w razie zaścia nieszczęśliwego wypadku,
 • Zorganizowanie pomocy w przypadku hospitalizacji spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub nagłym zachorowaniem,
 • Zorganizowanie lokalu zastępczego,
 • Zorganizowanie interwecja specjalisty po postaniu szkody,
 • Zorganizowanie dozoru po powstaniu szkody.

Słowniczek ubezpieczonego

 • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową – ustalenie sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

  ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

  uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezpośrednie ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;

  upadek drzew lub budowli – nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew oraz nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego budowli takich jak maszty, słupy, anteny, a także oderwanie się i upadek na ubezpieczone mienie części drzew lub części budowli nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego;