Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

sprzet elektroniczny

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączne w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

 • działania pracowników (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze),
 • działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego,
 • działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi, 
 • kradzieży z włamaniem, rabunku, 
 • celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie, 
 • wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji (rękojmi), 
 • zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci), 
 • bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp., 
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia. 

Ochrona obejmuje również następujące koszty dodatkowe, powstałe w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym:

 • zabezpieczenia mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia szkodą, 
 • akcji ratowniczej mającej na celu ograniczenie rozmiaru szkody, 
 • przątnięcia pozostałości po szkodzie, 
 • pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne, a także koszty transportu ekspresowego sprzętu i części na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przejazdów techników i ekspertów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczeniem może zostać objęty:

1. Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny, jak np.:

 • elektroniczny sprzęt biurowy, w tym: serwery, komputery stacjonarne i urządzenia peryferyjne,
 • sieci komputerowe,
 • sprzęt telekomunikacyjny, przemysłowy, pomiarowy, graficzny, urządzenia i instalacje alarmowe i monitoringu,
 • sprzęt medyczny, 
 • sprzęt radiowy i telewizyjny, w tym sprzęt w studiach nagrań lub wozach transmisyjnych, 
 • urządzenia podtrzymujące napięcie i klimatyzacyjne,
 • sprzęt przenośny (np. notebooki, laptopy, palmtopy, telefony komórkowe).

2. Dane i nośniki danych:
wymienialne nośniki danych tj. dyskietki, dyski optyczne i magnetyczne, CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne,
koszty odtworzenia utraconych danych, takich jak:

 • informacje zawarte w zbiorach danych;
 • licencjonowane systemy operacyjne;
 • licencjonowane programy standardowe produkcji seryjnej oraz programy aplikacyjne produkcji jednostkowej, stworzone na zamówienie użytkownika.

3. Zwiększone koszty działalności, czyli wydatki, które Ubezpieczony był zmuszony ponieść w celu uniknięcia zakłócenia lub przerwania prowadzonej przez siebie działalności, powstałe na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód materialnych, takich jak:

 • zatrudnienie dodatkowego personelu,
 • najem pomieszczeń zastępczych,
 • wykorzystanie sprzętu zastępczego i systemów zewnętrznych,
 • przeprogramowanie.

Słowniczek ubezpieczonego

 • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową – ustalenie sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

  ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

  uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezpośrednie ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;

  upadek drzew lub budowli – nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew oraz nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego budowli takich jak maszty, słupy, anteny, a także oderwanie się i upadek na ubezpieczone mienie części drzew lub części budowli nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego;