Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów może zostać awarte w wariancie Od Wszystkich Ryzyk lub Ryzyk nazwanych.

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów mogą być:

Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić ewidencjonowanie i określone w umowie ubezpieczenia:

 • budynki, budowle i lokale,
 • obiekty małej architektury,
 • maszyny i urządzenia, elementy wyposażenia (np. wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń),
 • środki obrotowe,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie osób trzecich,
 • nakłady adaptacyjne,
 • wartości pieniężne,
 • ubezpieczeniem może być objęte również mienie osobiste pracowników.

Ewidencja mienia może być prowadzona np. w formie ewidencji środków trwałych, ewidencji przychodów i rozchodów ale również w postaci ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczającego do celów ubezpieczonych.

Słowniczek ubezpieczonego

 • niskocenne składniki majątku – rzeczy ruchome nie ujmowane w ewidencji środków trwałych, stanowiące wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.500 PLN;

  pracownik– osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy;

  przepięcie - nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi;

  szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

  szkoda rzeczowa:
  a)  w ubezpieczeniu mienia – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, będące bezpośrednim następstwem zajścia wypadku ubezpieczeniowego, z wyłączeniem utraconych korzyści;
  b)  w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm