Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów może zostać awarte w wariancie Od Wszystkich Ryzyk lub Ryzyk nazwanych.

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów mogą być:

Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić ewidencjonowanie i określone w umowie ubezpieczenia:

 • budynki, budowle i lokale,
 • obiekty małej architektury,
 • maszyny i urządzenia, elementy wyposażenia (np. wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń),
 • środki obrotowe,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie osób trzecich,
 • nakłady adaptacyjne,
 • wartości pieniężne,
 • ubezpieczeniem może być objęte również mienie osobiste pracowników.

Ewidencja mienia może być prowadzona np. w formie ewidencji środków trwałych, ewidencji przychodów i rozchodów ale również w postaci ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczającego do celów ubezpieczonych.

Słowniczek ubezpieczonego

 • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową – ustalenie sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

  ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

  uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezpośrednie ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;

  upadek drzew lub budowli – nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew oraz nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego budowli takich jak maszty, słupy, anteny, a także oderwanie się i upadek na ubezpieczone mienie części drzew lub części budowli nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego;