Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów może zostać awarte w wariancie Od Wszystkich Ryzyk lub Ryzyk nazwanych.

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów mogą być:

Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić ewidencjonowanie i określone w umowie ubezpieczenia:

 • budynki, budowle i lokale,
 • obiekty małej architektury,
 • maszyny i urządzenia, elementy wyposażenia (np. wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń),
 • środki obrotowe,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie osób trzecich,
 • nakłady adaptacyjne,
 • wartości pieniężne,
 • ubezpieczeniem może być objęte również mienie osobiste pracowników.

Ewidencja mienia może być prowadzona np. w formie ewidencji środków trwałych, ewidencji przychodów i rozchodów ale również w postaci ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczającego do celów ubezpieczonych.

Słowniczek ubezpieczonego

 • czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową

  dewastacja– umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem;
  franszyza redukcyjna – ustalona w OWU lub w umowie ubezpieczenia wartość kwotowa, procentowo-kwotowa albo procentowa o jaką będzie pomniejszana wysokość każdego odszkodowania; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do zwrotu kosztów,

  franszyza integralna - wartość kwotowa, poniżej której PZU SA nie ponosi odpowiedzialności (możliwa do zastosowania jeżeli klient wykupi klauzulę zmiany franszyz redukcyjnych na integralne za opłatądodatkowej składki)
  huragan– wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek, ustalanej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;

  mienie osobiste pracowników – przedmioty osobistego użytku osób zatrudnionych przez ubezpieczonego, które zwyczajowo bądź na żądanie pracodawcy znajdują się w miejscu pracy, z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz pojazdów;

  mienie osób trzecich – rzeczy ruchome przyjęte przez ubezpieczonego w celu wykonania usługi naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowania, sprzedaży lub innych czynności (usług) w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez ubezpieczonego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm