Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów może zostać awarte w wariancie Od Wszystkich Ryzyk lub Ryzyk nazwanych.

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów mogą być:

Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić ewidencjonowanie i określone w umowie ubezpieczenia:

 • budynki, budowle i lokale,
 • obiekty małej architektury,
 • maszyny i urządzenia, elementy wyposażenia (np. wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń),
 • środki obrotowe,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie osób trzecich,
 • nakłady adaptacyjne,
 • wartości pieniężne,
 • ubezpieczeniem może być objęte również mienie osobiste pracowników.

Ewidencja mienia może być prowadzona np. w formie ewidencji środków trwałych, ewidencji przychodów i rozchodów ale również w postaci ewidencji prowadzonej przez Ubezpieczającego do celów ubezpieczonych.

Słowniczek ubezpieczonego

 • wartość księgowa brutto – ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa;
  wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:

  a)  w przypadku budynku, budowli lub lokalu – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,

  b)  w przypadku maszyn, urządzeń i elementów wyposażenia, środków transportu – wartość odpowiadająca kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat;

  wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa ubezpieczonego mienia pomniejszona o stopień zużycia technicznego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm