Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenia dla Firm

pzu doradca ubezpieczenie dla firm

W odpowiedzi na potrzeby i wymagania firm i przedsiębiorców PZU przygotowało kompleksowe ubezpieczenie PZU FIRMA

Pakiet ubezpieczeń, których głównym celem jest ochrona majątku firm. Dzięki elastycznej konstrukcji zakres ubezpieczeń może objąć ochronę majątku i poszczególnych działań firm, zarówno tych o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. 

Warianty Ubezpieczenia:

1. Zakres podstawowy - obligatoryjnie ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów + jedno lub więcej z ubezpieczeń dodatkowych, tj.:

2. Zakres rozszerzony - w postaci klauzul do poszczególnych ubezpieczeń umożliwia dostosowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb klienta

3. Klauzula PZU Hotel - adresowana do Klientów z branży hotelarskiej stwarza możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka specyficzne dla tej branży 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej 

1. Podstawowe rodzaje ryzyk i zdarzeń objętych ubezpieczeniem:

 • Wszystkie ryzyka
 • zdarzenia losowe, m.in. ogień, huragan, deszcz nawalny, powódź, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, eksplozja itp.
 • kradzież z włamaniem i rabunek - w odniesieniu do wyposażenia, środków obrotowych, mienia przyjętego w celu wykonania usługi, wartości pieniężnych oraz dewastacja - w odniesieniu do ww. mienia (poza wartościami pieniężnymi) i budynków,
 • szklane przedmioty od stłuczenia, tj.: wszelkiego rodzaju oszklenia, witraże, lustra, szyldy, gabloty zeszkła, neony, reklamy świetlne itp.
 • odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadanym mieniem, będące następstwem czyniu niedozwolonego oraz niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • sprzęt elektroniczny, m.in. od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, a także szkód będących następstwem błędnych działań człowieka,
 • mienie podczas transportu na skutek zdarzeń losowych, wypadku środka transportu, rabunku i dewastacji, a także kradzieży z włamaniem i kradzieży środka transportu,
 • usługi assistance, tj.: zorganizowanie pomocy medycznej w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku oraz pomocy w przypadku hospitalizacji, zorganizowanie lokalu zastępczego i inne.

2. Zakres rozszerzony obejmuje m.in. następujące klauzule:

 • ubezpieczenia przepięć, rozmrożenia towarów, dewastacji, aktów terroryzmu, drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • dodatkowych kosztów działalności gospodarczej, stałych kosztów działalności gospodarczej,
 • OC za produkt, OC najemcy, OC za mienie powierzone, OC chorób zakaźnych i zakażeń, OC pracodawcy, OC zakładu naprawy pojazdów,
 • sprzętu przenośnego pozostawionego bez dozoru, sprzętu przenośnego poza obszarem RP, sprzętu zamontowanego w samochodzie,
 • załadunku i wyładunku mienia (cargo)

Korzyści

1. Bezpieczeństwo

 • Pełna ochrona majątku firmy - odszkodowanie to środki na odbudowę, zakup, naprawę zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego mienia.
 • Ochrona z tytułu odpowiedzialności cywilnej - odszkodowanie to środki na pokrycie szkód wyrządzonych osobie trzeciej

2. Wygoda

 • Jedna polisa chroniąca od wielu ryzyk,
 • Szybka i fachowa obsługa połączona z prostą procedurą zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • Zabezpieczenie kredytu - polisa PZU jest akceptowanym przez banki zabezpieczeniem kredytu.

3. Oszczędność czasu i pieniędzy

 • Zniżki za pakiet - Klient korzysta ze zniżekza liczbe wykupionych ubezpieczeń,
 • Atrakcyjne zniżki (inne):
  • do 50 % za stosowanie zabezpieczenia przeciwpożarowe i/lub przeciwkradzieżowe,
  • 10 % za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia po pierwszym roku,
  • 15 % za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia po dwóch latach,
  • 10 % z tytułu jednorazowej zapłaty składki
 • Usługi Assistance - możliwość uzyskania pomocy w wielu sytuacjach związanych z nieszczęśliwym wypadkiem bądź szkodą w mieniu.

4. Elastyczność oferty

 • Możliwość rozszerzenia zakresu ochrony - poprzez dokupienie klauzul dodatkowych
 • Dopasowanie do potrzeb - Klient sam decyduje, co i w jakim zakresie ma być ubezpieczone.
 • Możliwość ratalnej płatności składki - nawet do 4 rat bez dodatkowych opłat

Słowniczek ubezpieczonego

 • wartość księgowa brutto – ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa;
  wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:

  a)  w przypadku budynku, budowli lub lokalu – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,

  b)  w przypadku maszyn, urządzeń i elementów wyposażenia, środków transportu – wartość odpowiadająca kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat;

  wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa ubezpieczonego mienia pomniejszona o stopień zużycia technicznego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm