Łódź ul. Zgierska 233

NNW Max - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego

Aby nie martwić się przyszłością swojej rodziny potrzebujemy pewności, że otrzymamy pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku.

W dzisiejszych czasach jeden lub dwa samochody w rodzinie są czymś normalnym, a każdego dnia pokonujemy dziesiątki kilometrów różnymi pojazdami. W pracy często mamy do czynienia z samochodami służbowymi. Poruszając się pojazdem własnym, służbowym czy też komunikacją miejską chcielibyśmy czuć się bezpieczni

Obraz komunikacji XXI wieku to zatłoczone ulice i ciągły pośpiech. W takich realiach nietrudno o wypadek, którego konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Ubezpieczenie NNW Max stanowi wypełnienie luki pomiędzy ubezpieczeniem OC komunikacyjnym oraz NNW - teraz jeden produkt zapewnia ochronę w każdym pojeździe.

Suma ubezpieczenia od 100 000 do 500 000 PLN. Z dokładnośćią do 10 000 PLN.

Słowniczek ubezpieczonego

  • wartość  pojazdu –  wartość  pojazdu  ustalana  przez PZU SA na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego pochodzenia, roku produkcji, okresu eksploatacji,  wyposażenia,  przebiegu,  stanu  technicznego i charakteru eksploatacji; notowania stanowiące podstawę ustalenia wartości pojazdu zawarte są w katalogu (informatorze) cen pojazdów wymienionym w umowie ubezpieczenia – w przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się metodą wyceny indywidualnej; w przypadku pojazdu fabrycznie nowego, którego nabycie jest potwierdzone fakturą VAT, wartość pojazdu nie ulega zmianie  dla  celów  danej  umowy  ubezpieczenia  w  okresie 6 miesięcy od daty wystawienia tej faktury VAT;
    za wartość  pojazdu  brutto uważa  się  wartość  pojazdu uwzględniającą  naliczony  przy  jego  nabyciu  podatek  VAT obliczony  według  stawki  obowiązującej  dla  tego  rodzaju pojazdów;za wartość  pojazdu  netto uważa  się  wartość  pojazdu bez  uwzględnienia  naliczonego  podatku  VAT  obliczonego według stawki obowiązującej dla tego rodzaju pojazdów; za stałą wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu ustaloną  według  powyższych  zasad  w  dniu  zawarcia  umowy AC;

    Dotyczy Ubezpieczeń Komunikacyjnych AC