Łódź ul. Zgierska 233

Odpowiedzialność Cywilna

ubezpieczenia dla firm

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest:

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub szkody rzeczowewyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem:

1. Czynu niedozwolonego (OC deliktowa)

2. Niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontraktowe)

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w wynku rażącego niedbalstwa
 • PZU SA nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie

Na warunkach określonych w klauzulach dodatkowych zawartych w załączniku do OWU ochrona może być rozszerzona o:

 1. Odpowiedzialność cywilną za produkt;
 2. Odpowiedzialność cywilną najemcy;
 3. Odpowiedzialność cywilną za mienie powierzone;
 4. Odpowiedzialność cywilną pracodawcy;
 5. Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń;
 6. O szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z wyłaczeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii) - rozszerzenie zakresu terytorialnego

Słowniczek ubezpieczonego

 • czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową

  dewastacja– umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem;
  franszyza redukcyjna – ustalona w OWU lub w umowie ubezpieczenia wartość kwotowa, procentowo-kwotowa albo procentowa o jaką będzie pomniejszana wysokość każdego odszkodowania; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do zwrotu kosztów,

  franszyza integralna - wartość kwotowa, poniżej której PZU SA nie ponosi odpowiedzialności (możliwa do zastosowania jeżeli klient wykupi klauzulę zmiany franszyz redukcyjnych na integralne za opłatądodatkowej składki)
  huragan– wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek, ustalanej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;

  mienie osobiste pracowników – przedmioty osobistego użytku osób zatrudnionych przez ubezpieczonego, które zwyczajowo bądź na żądanie pracodawcy znajdują się w miejscu pracy, z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz pojazdów;

  mienie osób trzecich – rzeczy ruchome przyjęte przez ubezpieczonego w celu wykonania usługi naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowania, sprzedaży lub innych czynności (usług) w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez ubezpieczonego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm