Łódź ul. Górnicza 30/36 

Odpowiedzialność Cywilna

ubezpieczenia dla firm

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest:

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub szkody rzeczowewyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem:

1. Czynu niedozwolonego (OC deliktowa)

2. Niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontraktowe)

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w wynku rażącego niedbalstwa
 • PZU SA nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie

Na warunkach określonych w klauzulach dodatkowych zawartych w załączniku do OWU ochrona może być rozszerzona o:

 1. Odpowiedzialność cywilną za produkt;
 2. Odpowiedzialność cywilną najemcy;
 3. Odpowiedzialność cywilną za mienie powierzone;
 4. Odpowiedzialność cywilną pracodawcy;
 5. Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń;
 6. O szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z wyłaczeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii) - rozszerzenie zakresu terytorialnego

Słowniczek ubezpieczonego

 • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową – ustalenie sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

  ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

  uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezpośrednie ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;

  upadek drzew lub budowli – nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew oraz nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego budowli takich jak maszty, słupy, anteny, a także oderwanie się i upadek na ubezpieczone mienie części drzew lub części budowli nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego;