Łódź ul. Zgierska 233

Odpowiedzialność Cywilna

ubezpieczenia dla firm

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest:

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub szkody rzeczowewyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem:

1. Czynu niedozwolonego (OC deliktowa)

2. Niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontraktowe)

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w wynku rażącego niedbalstwa
 • PZU SA nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie

Na warunkach określonych w klauzulach dodatkowych zawartych w załączniku do OWU ochrona może być rozszerzona o:

 1. Odpowiedzialność cywilną za produkt;
 2. Odpowiedzialność cywilną najemcy;
 3. Odpowiedzialność cywilną za mienie powierzone;
 4. Odpowiedzialność cywilną pracodawcy;
 5. Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń;
 6. O szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z wyłaczeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii) - rozszerzenie zakresu terytorialnego

Słowniczek ubezpieczonego

 • wartość księgowa brutto – ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa;
  wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:

  a)  w przypadku budynku, budowli lub lokalu – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,

  b)  w przypadku maszyn, urządzeń i elementów wyposażenia, środków transportu – wartość odpowiadająca kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat;

  wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa ubezpieczonego mienia pomniejszona o stopień zużycia technicznego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm