Łódź ul. Zgierska 233

Odpowiedzialność Cywilna

ubezpieczenia dla firm

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest:

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie lub szkody rzeczowewyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności, będące następstwem:

1. Czynu niedozwolonego (OC deliktowa)

2. Niewykonania lub nienależytego wykonania umów (OC kontraktowe)

 • Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone w wynku rażącego niedbalstwa
 • PZU SA nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie

Na warunkach określonych w klauzulach dodatkowych zawartych w załączniku do OWU ochrona może być rozszerzona o:

 1. Odpowiedzialność cywilną za produkt;
 2. Odpowiedzialność cywilną najemcy;
 3. Odpowiedzialność cywilną za mienie powierzone;
 4. Odpowiedzialność cywilną pracodawcy;
 5. Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń;
 6. O szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły na terenie całego świata z wyłaczeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii) - rozszerzenie zakresu terytorialnego

Słowniczek ubezpieczonego

 • niskocenne składniki majątku – rzeczy ruchome nie ujmowane w ewidencji środków trwałych, stanowiące wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.500 PLN;

  pracownik– osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy;

  przepięcie - nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi;

  szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

  szkoda rzeczowa:
  a)  w ubezpieczeniu mienia – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, będące bezpośrednim następstwem zajścia wypadku ubezpieczeniowego, z wyłączeniem utraconych korzyści;
  b)  w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm