Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

od stluczenia

Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia może obejmować:

Przedmioty takie jak:

1. Oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachwe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części mebli i gablot reklamowych, w tym także szyby specjalne tj. antywłamaniowe, kuloodporne i inne;

2. Oszklenia pokryte folią;

3. Witraże;

4. Lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach;

5. Szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów i filarów;

6. Tablice reklamowe takie jak:

 1. szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
 2. neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.

Słowniczek ubezpieczonego

 • czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową

  dewastacja– umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem;
  franszyza redukcyjna – ustalona w OWU lub w umowie ubezpieczenia wartość kwotowa, procentowo-kwotowa albo procentowa o jaką będzie pomniejszana wysokość każdego odszkodowania; w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza redukcyjna nie ma zastosowania do zwrotu kosztów,

  franszyza integralna - wartość kwotowa, poniżej której PZU SA nie ponosi odpowiedzialności (możliwa do zastosowania jeżeli klient wykupi klauzulę zmiany franszyz redukcyjnych na integralne za opłatądodatkowej składki)
  huragan– wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek, ustalanej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;

  mienie osobiste pracowników – przedmioty osobistego użytku osób zatrudnionych przez ubezpieczonego, które zwyczajowo bądź na żądanie pracodawcy znajdują się w miejscu pracy, z wyłączeniem wartości pieniężnych oraz pojazdów;

  mienie osób trzecich – rzeczy ruchome przyjęte przez ubezpieczonego w celu wykonania usługi naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowania, sprzedaży lub innych czynności (usług) w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez ubezpieczonego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm