Łódź ul. Górnicza 30/36 

Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

od stluczenia

Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia może obejmować:

Przedmioty takie jak:

1. Oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachwe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części mebli i gablot reklamowych, w tym także szyby specjalne tj. antywłamaniowe, kuloodporne i inne;

2. Oszklenia pokryte folią;

3. Witraże;

4. Lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach;

5. Szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów i filarów;

6. Tablice reklamowe takie jak:

  1. szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
  2. neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.

Słowniczek ubezpieczonego

  • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową – ustalenie sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

    ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

    uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezpośrednie ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;

    upadek drzew lub budowli – nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew oraz nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego budowli takich jak maszty, słupy, anteny, a także oderwanie się i upadek na ubezpieczone mienie części drzew lub części budowli nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego;