Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

od stluczenia

Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia może obejmować:

Przedmioty takie jak:

1. Oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachwe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części mebli i gablot reklamowych, w tym także szyby specjalne tj. antywłamaniowe, kuloodporne i inne;

2. Oszklenia pokryte folią;

3. Witraże;

4. Lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach;

5. Szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów i filarów;

6. Tablice reklamowe takie jak:

 1. szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
 2. neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.

Słowniczek ubezpieczonego

 • niskocenne składniki majątku – rzeczy ruchome nie ujmowane w ewidencji środków trwałych, stanowiące wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, o wartości jednostkowej nie przekraczającej 1.500 PLN;

  pracownik– osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także praktykanta lub wolontariusza, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy;

  przepięcie - nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami atmosferycznymi;

  szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;

  szkoda rzeczowa:
  a)  w ubezpieczeniu mienia – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, będące bezpośrednim następstwem zajścia wypadku ubezpieczeniowego, z wyłączeniem utraconych korzyści;
  b)  w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm